RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące BlueVendo S.A. z siedzibą w Warszawie (03-729) przy ul. Targowej 59 l.2, NIP: 527-236-92-71.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych Spółce jest BlueVendo S.A. z siedzibą w Warszawie (03-729) przy ul. Targowej 59 l.2, NIP: 527-236-92-71, dalej zwany także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@bluevendo.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaTwoje dane osobowe będą przetwarzane przez:
  W celu wysyłki NewsletteraArt. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.
  Podanie nam przez Ciebie adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie będzie skutkowała niemożliwością wysyłania Newslettera
  Do czasu wycofania zgody
  W celu skontaktowania się z Panią / Panem pod podanym numerem telefonu, czy adresem e-mail, celem przedstawienia oferty marketingowejArt. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda
  Podanie nam przez Ciebie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji konta, czy wykonania usługi, lecz nie otrzymasz od nas informacji o naszych nowych usługach, czy promocjach.
  Okres trwania akcji marketingowej lub do czasu wycofania zgody
  W celu realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczejArt. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych prawOkres dochodzenia roszczeń przez Administratora
  W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowegoArt. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowościOkres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • przenoszenia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres mailowy wskazany w pkt 2.
 6. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.