Ogłoszenia Spółki

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd BlueVendo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), przy ul. Targowej 59/2,03-729, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000299924, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

wzywa Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w terminie do końca listopada 2020r. w celu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski Q Securities S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty akcji mogą być składane w biurze Spółki, w godzinach 8.30-16.30.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

  • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki;
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
  • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

W tym celu  prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie na adres spółki, formularzu zgody znajdującego się tutaj.

Zarząd BlueVendo S.A.

07.12.2020