Ogłoszenia Spółki

ZAPROSZENIE

NA ZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

BLUEVENDO SPÓŁKA AKCYJNA

I.

Zarząd BlueVendo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zwołuje na 17 maja 2022 r. na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BlueVendo Spółka Akcyjna. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Targowej 59/2 w Warszawie.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymowi Khimichowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ulianie Seneiko z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Anatoliyowi Khimichowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Iuriiowi Shumylo z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

II.

Akcjonariusze Spółki mogą w terminie od dnia 04 maja  2022 r. w dni robocze w godzinach od 10 do 15  w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 59, lok. 2  zapoznać się z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia.

Z wyrazami szacunku,

Maksym Khimich
Prezes Zarządu