Ogłoszenia Spółki

ZAPROSZENIE

NA ZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

BLUEVENDO SPÓŁKA AKCYJNA

I.

Działając jako Prezes Zarządu BlueVendo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zwołuję na 22 czerwca 2023 r. na godzinę 14.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BlueVendo Spółka Akcyjna. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Targowej 59/2 w Warszawie.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymowi Khimichowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Maksyma Khimicha na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ulianie Seneiko z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Anatoliyowi Khimichowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Iuriiowi Shumylo z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad.

II.

Akcjonariusze Spółki mogą w terminie od dnia 12 czerwca 2023 r. w dni robocze w godzinach od 10 do 15 w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 59, lok. 2 zapoznać się z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia.

Z wyrazami szacunku,

Maksym Khimich
Prezes Zarządu