Ogłoszenia Spółki

ZAPROSZENIE

NA ZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

BLUEVENDO SPÓŁKA AKCYJNA

I.

Zarząd BlueVendo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zwołuje na 26 maja 2021 r. na godzinę 9.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BlueVendo Spółka Akcyjna. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Targowej 59/2 w Warszawie.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymowi Khimichowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 17.05.2020r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Plewie z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 17.05.2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hanusewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od 01.01.2020r. do 17.05.2020r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ulianie Seneiko z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od 18.05.2020r. do 31.12.2020r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Anatoliyowi Khimichowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od 18.05.2020r. do 31.12.2020r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Iuriiowi Shumylo z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od 18.05.2020r. do 31.12.2020r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki przez Dom Maklerski Qsecurities S.A.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

II.

Akcjonariusze Spółki mogą w terminie od dnia 12 maja 2021 r. w dni robocze w godzinach od 10 do 15 w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 59, lok. 2 zapoznać się z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia.

Z wyrazami szacunku,

Maksym Khimich
Prezes Zarządu